ساعت کاری شعب

 
محل شعبه شنبه تا چهارشنبه پنج شنبه
حضور کارکنان ارائه خدمات حضور کارکنان ارائه خدمات
           تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد،
تبریز، ارومیه، کاشان، بوئین زهرا 
 14:30  –    07:00

باجه عصر:
  17:00  –    14:30
 16:30  –    07:30  13:30  –    07:00
 13:15  –    07:15
سایر شهرستان‌ها  14:30  –    07:00 

باجه عصر: 
  19:00  –    17:00
14:00  –    07:30 

باجه عصر: 
  18:45  –    17:15
کیش و قشم  14:30  –    07:00

باجه عصر:
 16:00 –    14:30
  15:30 –    07:30
 13:30 –    07:00
 12:30  –    07:15