چک

  • صدور چک‌های بانکی.
  • صدور چک‌های‌ بین بانکی.
  • وصول کلیه‌‌ی چک‌های عادی سایر بانک‌ها.
  • ارائه‌ی‌ دسته‌چک رونوشت‌دار به اشخاص حقوقی.
  • قبول چک مدت‌دارسایر بانک‌ها به‌صورت امانی به‌منظور وصول.