سپرده قرض الحسنه جاری

شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب

 • اهلیت متقاضی که عبارت است از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق و اعمال و اجرای آن، به عبارت دیگر عاقل، بالغ و رشید بوده، محجور نباشد و سن او 18 سال شمسی تمام باشد. افتتاح حساب برای افراد کمتر از 18 سال منوط به ارائه حكم رشد صادره از سوی مراجع ذیصلاح است.
 • درخواست كتبی متقاضی
 • ارائه کارت ملی و شناسنامه عکسدار
 • داشتن معرف مورد قبول كه هویت او نزد بانك محرز باشد.

مراحل افتتاح حساب

 • رسیدگی به درخواست متقاضی و تحقیق در مورد شغل، محل كار و سكونت وی و حصول اطمینان از صحت آن‌ها
 • استعلام از بانک مرکزی درخصوص بلامانع بودن افتتاح حساب جاری
 • تكمیل متن و ظهر فرم‌های افتتاح حساب توسط متقاضی و امضای آن در حضور متصدی مربوطه همراه با اخذ اثر انگشت، درج کدملی و کدپستی متقاضی
 • درج مشخصات معرف (نام و نام خانوادگی، شماره حساب و نام شعبه‌ای كه معرف نزد آن حساب دارد) و اطمینان از صحت اطلاعات و نمونه امضای معرف طبق مقررات موجود

مدارك لازم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری برای شركت‌ها (اشخاص حقوقی):

 • تقاضای شركت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری كه به امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شركت رسیده باشد.
 • ارائه اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه عکس‌دار صاحبان شركت.
 • یك نسخه رونوشت مصدق اساسنامه شركت.
 • یك نسخه رونوشت مصدق شركت نامه شركت.
 • آگهی روزنامه رسمی كشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تاسیس شركت و تصویر آخرین صورتجلسه تغییرات، انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی كه حق امضای چك‌ها و اسناد تعهدآور شركت را دارند.
 • معرفی یك نفر معرف مورد قبول بانك.

توجه : در رابطه با اشخاص حقوقی اخذ استعلام برای اعضای هیئت مدیره که دارای حق امضاء می‌باشند و نیز اشخاصی که چک‌ها را به وکالت امضاء می‌نمایند الزامی است.

نحوه و چگونگی انسداد حساب جاری

حساب‌های جاری که بر اساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی افتتاح گردیده است، صرفاً بر اساس یکی از موارد ذیل قابل انسداد خواهد بود:

 • دستور مراجع قضایی
 • دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • تقاضای کتبی مشتری