سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت

شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب

اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده، یا حکم رشد آن‌ها از دادگاه صالحه صادر شده باشد، می‌توانند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومیت آنان باشند، این نوع حساب را افتتاح نمایند.

افتتاح حساب بلند‌مدت برای اشخاص حقوقی به‌وسیله صاحبان امضاء مجاز، به شرط پیش بینی در اساسنامه و برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر یا کارت شناسایی معتبر می‌باشند بلا‌مانع است.

این حساب بر مبنای ضرایبی از مبالغ تعیین شده ( 100،000 ریال) به صورت چندین فقره در یکبرگ صادر میگردد. مبلغ سپرده‌گذاری شده در طول دوره سپرده‌گذاری قابل افزایش نبوده، ولی به شکل ضرایبی از مبالغ فوق قابل برداشت می‌باشد. این نوع سپرده‌ها به پدر، مادر و فرزندان قابل انتقال می‌باشند. در موعد سررسید، در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده‌گذار، برای دوره‌های بعدی متناوباً با شرایط روز تمدید، قابل تمدید می باشند.

نرخ سود و نحوه محاسبه آن

نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت یک‌ساله در حال حاضر ۱۵ درصد می‌باشد، که با نرخ علی‌الحساب محاسبه میگردد. سود علی‌الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و هر ماه به حسابی که سپرده‌گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید. حداقل مدت زمان لازم جهت تعلق سود برای اولین بار یک ماه می‌باشد. نحوه محاسبه از طریق فرمول ذیل می باشد:تعداد روزهای واقعی هر سال × 100 / (تعداد روزهای واقعی هرماه × نرخ × مبلغ سپرده ) = سود علی الحساب ماهانه لازم به ذکر است سود علی‌الحسابی که از فرمول فوق الذکر محاسبه می‌شود، هر ماه به حسابی که سپرده‌گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید. در صورت بسته شدن حساب پیش از موعد، ما‌به‌التفاوت سودهای علی‌الحساب پرداختی تا سودهای استحقاقی از مشتری اخذ و یا به مشتری پرداخت می‌شود. همچنین الصاق تمبر 10،000 ریالی به هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.