تسهیلات صندوق توسعه ملی

بانک آینده در راستای رسالت خویش، به منظور حمایت از بخش خصوصی به منظور افزایش تولیدات داخلی، توسعه صادرات و به ویژه ایجاد اشتغال پایدار، با تخصیص بهینه اعتبارات از محل منابع صندوق محترم توسعه ملی، از سال 1394، اقدام به انعقاد قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی، با صندوق مذکور نموده است.

قراردادهای سپرده گذاری ریالی، صندوق توسعه ملی؛

1- قرارداد سپرده گذاری ریالی، سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مناطق  برخوردار.

برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی بخش صنعت و معدن(به استثنای بخش ساخت مسکن)، واقع در مناطق برخوردار.

2- قرارداد سپرده گذاری ریالی، سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی واقع در مناطق برخوردار.

برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی واقع در مناطق برخوردار.

 

اهم شرایط و اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات عبارتند از:

1- سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، برای اشخاص حقیقی 20(بیست) میلیارد ریال، و برای اشخاص حقوقی 100(یکصد) میلیارد ریال، تعیین شده است.
2- نرخ تسهیلات، شانزده درصد در طرح مذکور قید گردد.

3- تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

4- تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

1-4- پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل 80(هشتاد) درصد، سهام یا سهم الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

2-4- پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20(بیست) درصد، اعضا هیأت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، ممنوع است.

3-4- مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است؛ در حکم مؤسسات و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. 

5- مؤسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.

6- اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت(نسبت مالکانه)، در زمان تسلیم درخواست به بانک و هر مقطع زمانی از 20(بیست)درصد، کمتر نباشد.

صندوق توسعه ملی