سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت

به حسابی اطلاق می گردد که طی آن، مشتری به بانک حق وکالت با توکیل داده تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت مشاع به‌کار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین‌نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده‌گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق‌الوکاله پرداخت نماید. هر شخصی که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده یا حکم رشد وی از دادگاه صالحه صادر شده باشد، می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومیت او باشد، این نوع حساب را با حداقل مبلغ 100،000 ریال افتتاح نماید. در حال حاضر دو نوع حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی و کوتاه مدت ویژه (در قالب 3، 6 و 9 ماهه) در بانک افتتاح می‌شود.

شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی

رعایت حداقل موجـودی 100.000 ریـال بعـد از افتتـاح حسـاب بـه مـدت یک مـاه، ضـروری اسـت؛ اما برای سـایر مـاه‌هـا در دوره سـپرده‌گـذاری ضـرورت نـدارد. لـذا فقـط در مـاه اول افتتـاح حسـاب، مشتریان به جهت دریافـت سـود مـورد انتظـار برابـر قـرارداد منعقـده، بایـد نگهداری موجودی حساب را در مدت زمان حداقل 30 روزه رعایت نمایند. نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی درحال حاضر 10 درصد می‌باشد . به منظور احتساب سهم سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، با داشتن گردش عملیات مختلف، کمترین مانده حساب در روز در نظر گرفته می‌شود؛ و مجموع سودهای روزانه سپرده در ماه (با تعداد روزهای واقعی در ماه) سود متعلقه به سپرده در آن ماه را مشخص می‌نماید.

نحوه محاسبه از طریق فرمول ذیل می باشد: تعداد روزهای واقعی سال × 100 / نرخ × کمترین مانده روز = سود روزانه مجموعه سودهای روزانه = سود علی‌الحساب ماهانه نظر به اینکه کمترین مانده روزهای افتتاح و انسداد، صفر میباشد، لذا به روزهای مذکور سودی تعلق نمی‌گیرد.

شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه 3، 6، 9ماهه:

مبلغ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه در طول دوره سپرده‌گذاری ثابت بوده و قابل افزایش و یا کاهش نمی‌باشد. این نوع سپرده‌ها به پدر، مادر و فرزندان قابل انتقال می‌باشند. همچنین پرداخت اصل سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه توسط بانک تعهد می‌گردد. سپرده‌های مذکور در موعد سررسید و در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده‌گذار، برای دوره‌های معادل بعدی تمدید می‌گردند و از تاریخ تمدید شامل شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه جدید خواهند بود.

بانک با قبول درخواست مشتری، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه را در مقاطع ماهانه به حسابی که سپرده‌گذار معرفی می‌نماید واریز خواهد نمود. سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه قابلیت افتتاح به صورت فقراتی ( مضربی از 50،000 ریال ) را دارند. در صورتی که سپرده‌های مزبور قبل از یک ماه برداشت شود، سودی به آن تعلق نخواهد گرفت. به هنگام بسته شدن حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه (قبل از سررسید)، مسئولین ذیربط در واحدها باید ضمن خروج برگ سپرده از سوابق مربوطه نسبت به محاسبه برگشت سود سپرده و دریافت آن از مشتری اقدام نمایند.