کارت خانواده

به‌منظور مدیریت نقدینگی خانواده توسط مشتریان و آشنائی اعضای خانواده آنها با بانکداری و ابزارهای الکترونیکی، محصولی تحت عنوان "کارت خانواده" تهیه شده است. کارت خانواده به مجموعه‌ای از کارت‌های نقدی اطلاق می‌شود که بنا به درخواست سرپرست خانواده برای اعضای خانواده وی صادر می‌گردد. کارت‌های صادر شده به حساب سرپرست خانواده متصل هستند.

ضوابط و مقررات:

  • هر شخص حقیقی که نزد بانک داراي هر نوع حساب می‌باشد، می‌تواند درخواست صدورکارت براي اعضاء درجه یک (پدر، مادر، همسر و فرزندان) خانواده خود نماید؛از این‌رو هر مشتري می‌تواند به ازاي هر حساب، حداکثر ۵ کارت خانواده آینده داشته باشد.
  • حداقل سن استفاده‌کنندگان از این کارت، ۱۲ سال تمام شمسی، تعیین گردیده است.
  • مشتري می‌تواند با توجه به یکی از بازه‌هاي زمانی (روزانه و ماهانه) با مبالغ مختلف موردنظر خود براي هر یک از کارت‌هاي مورد درخواست، سقف برداشت تعیین نماید.
  • مشتري می‌تواند از طریق گزینه "انتقال کارت به کارت " از هریک از درگاه‌هاي پرداختمانند خودپرداز، همراه بانک، اینترنت‌بانک و ...، کارت‌هاي خانواده را شارژ نماید.
  • مبالغ پرداختی توسط کارت‌هاي خانواده از محل موجودي حساب‌هاي مرتبط با کارت سرپرست خانواده برداشت می‌گردد.
  • دارنده‌ی کارت خانواده آینده، می‌تواند همانند کارت اصلی، تراکنش‌هاي مختلف (تا سقف تعیین‌شده) را با استفاده از کارت خود انجام دهد. بدیهی است تمامی این تراکنش‌ها،حساب اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
  • مشاهده‌ی مانده یا دریافت صورت‌حساب مختصر، توسط هریک از اعضاء در صورت درخواست صاحب حساب امکان‌پذیراست.
  • مسدود و رفع مسدودي کارت، صرفاً توسط دارنده کارت اصلی(صاحب حساب) میسراست.