سامانه هدف

امروزه و با فراگیر شدن استفاده از ابزارهای نوین پرداخت، صورتحساب بانکی مشتریان نشان دهنده‌‌ی بخش مهمی از سبک زندگی آن‌‌ها است. سامانه‌‌ هدف با ثبت اتوماتیک تراکنش‌های هزینه و درآمد و ارائه گزارش‌های تحلیلی دقیق به مدیریت دخل و خرج کاربران کمک می‌‌کند.

سامانه‌ی هدف