مدیریت ثروت

از میان مجموعه‌خدماتی كه واحدهای بانكداری اختصاصی به مشتریان خود عرضه میكنند، مهمترین آن‌ها مدیریت ثروت است. مدیریت ثروت یعنی پس انداز و مازاد درآمد مشتریان چگونه سرمایه‌گذاری شود تا سود متناسب با ریسكی كه آنان علاقه دارند بپذیرند، حاصل شود. در این خصوص بانك آینده با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به مشتریان خود گزینه‌هایی نظیر موارد زیر را ارائه‌ می كند:

  • سرمایه‌گذاری در انواع سپرده‌گذاری‌ها و پذیره نویسی‌هاسپرده‌‌گذاری وجوه شرکت ها در قالب انواع سپرده‌ و مدیریت ثروت
  • سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری